แก้ guava-26.0-android.jar | FixFlutter – Desarrollador Zan

APK ปัญหา เมือ ตอน Crear APK หรือ Launch บน Android

Error แจ้ง แจ้ง เตือน

Execution failed for task ':app:checkReleaseDuplicateClasses'.          
> 1 exception was raised by workers:
java.lang.RuntimeException: Duplicate class com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture found in modules guava-26.0-android.jar (com.google.guava:guava:26.0-android) and listenablefuture-1.0.jar (com.google.guava:listenablefuture:1.0)

Go to the documentation to learn how to <a href="d.android.com/r/tools/classpath-sync-errors">Fix dependency resolution errors</a>.

แก้ไข การ แก้ไข

ที่ ที่ [Project]/android/app/src/build.gradle โดย เพิ่ม

dependencies {
.....
.....
implementation ‘com.google.guava:listenablefuture:9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava’
}

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *